Grupa Tekstylna Arlen

Arlen Textile Group zrzesza liderów branży przemysłu tekstylno-odzieżowego w Polsce. Istnienie Grupy Arlen zostało zapoczątkowane w Polsce w 1995 roku przez jej obecnego Właściciela i Prezesa. Pionowa struktura organizacyjna Grupy umożliwia przeprowadzanie wszystkich niezbędnych procesów produkcyjnych od uszlachetniania przędzy, tkanin, wykończenia, laminowania z membraną PU lub PTFE po projektowanie i produkcję zaawansowanej technicznie odzieży. Posiadamy własne, nowoczesne zakłady produkcyjne oraz zatrudniamy najlepszych fachowców w branży tekstylnej. Nasze wieloletnie doświadczenie jest widoczne w każdym produkcie.

Poznaj nasze technologie

Grupa Arlen

Arlen Textile Group to Grupa zrzeszaj?ca liderów bran?y przemys?u tekstylno-odzie?owego. W sk?ad grupy wchodz? firmy produkuj?ce najwy?szej jako?ci odzie? ochronn? i wizerunkow?, jak równie? producent specjalistycznych tkanin, z których powstaj? unikatowe kolekcje ubrań. Du?e zró?nicowanie specjalizacyjne firm stanowi?cych Grup? oraz jej samowystarczalno?? pozwalaj?ca na produkcj? nawet najbardziej zaawansowanych technicznie surowców, plasuje Arlen Textile Group w ?cis?ej czo?ówce dostawców odzie?y ochronnej w Europie. Dodatkowo, harmonijna wspó?praca wszystkich firm w Grupie oraz nieustanne poszukiwanie nowych technologii, zapewnia fachow? i kompleksow? obs?ug? ka?dego klienta


汤姆高清影院 时空书城