Referencje

?...Przedmioty wykonane by?y nale?ycie, zgodnie z zatwierdzonymi warunkami technicznymi oraz w terminie okre?lonym w umowie.” Biuro Logistyki Komendy G?ównej Policji

GRUPA KAPITA?OWAArlen Textile Group zrzesza liderów bran?y przemys?u tekstylno-odzie?owego. Istnienie Grupy Arlen zosta?o zapocz?tkowane w Polsce w 1995 roku przez jej obecnego W?a?ciciela i Prezesa.

Pionowa struktura organizacyjna Grupy umo?liwia przeprowadzanie wszystkich niezb?dnych procesów produkcyjnych – od uszlachetniania prz?dzy, tkanin, wykończenia, laminowania z membran? PU lub PTFE – po projektowanie i produkcj? zaawansowanej technicznie odzie?y.

Posiadamy w?asne, nowoczesne zak?ady produkcyjne oraz zatrudniamy najlepszych fachowców w bran?y tekstylnej. Nasze wieloletnie do?wiadczenie jest widoczne w ka?dym produkcie.

Grup? tworz?:

ARLEN S.A.

wiod?cy podmiot Grupy, producent specjalistycznej odzie?y ochronnej, oferuj?cy pe?n? gam? us?ug, pocz?wszy od opracowania kolekcji, wykonania wizualizacji i sporz?dzenia dokumentacji techniczno-technologicznej, a? po produkcj? i terminow? logistyk? wyrobów gotowych.

ARLEN S.A. od wielu lat jest czo?owym projektantem, producentem i dystrybutorem odzie?y na rynkach europejskich. Potencja? produkcyjno-logistyczny firmy umo?liwia sprawn? realizacj? nawet najbardziej skomplikowanych projektów

Rentocare Polska Sp. z o.o.

jest firm? zaopatruj?c? sektor medyczny w tekstylia. Rentocare to partnerstwo ARLEN S.A. (Polska) i LAROSÉ (Niemcy), firm o d?ugoletnim do?wiadczeniu w konfekcjonowaniu i wynajmie tekstyliów dla szpitali i o?rodków zdrowia. Rentocare powsta?o by sprosta? dynamicznie zmieniaj?cym si? realiom rynku medycznego. Stworzyli?my gam? unikatowych produktów spe?niaj?cych najwy?sze standardy jako?ciowe oraz u?ytkowe.

Nieprzerwanie pracujemy nad rozwojem naszej oferty. Nasi doradcy pozostaj? do Państwa dyspozycji, zawsze ch?tnie odpowiedz? na wszelkie pytania.

Wi?cej o Rentocare: www.rentocare.pl

MARLEN Consulting GmbH

partner handlowy i przedstawicielstwo Arlen Textile Group powsta?e w 2004 roku w Niemczech. Spó?ka zapewnia dynamiczn? obs?ug? rynku niemieckiego, austriackiego i szwajcarskiego.           

Kontakt operacyjny:

ul. Makowa 6,
96-300 ?yrardów   

OPTEX S.A.

to jedna z najwi?kszych firm w?ókienniczych w Polsce. Specjalizacj? firmy jest produkcja najwy?szej jako?ci tkanin we?nopodobnych z prz?dz poliestrowych, modyfikowanych, wiskozowych, bawe?nianych, lnianych oraz z prz?dz z udzia?em lycry i w?ókien bambusowych. Spó?ka jest pe?nowydzia?owym zak?adem produkcyjnym zawieraj?cym w swoim procesie technologicznym wszystkie etapy powstawania tkaniny: pocz?wszy od projektowania a? do uzyskania wykończonej tkaniny jako wyrobu gotowego.

Wi?cej o Optex: www.optex.pl

ARLEN TEC

Arlen-Tec - To nowoczesny tekstylny zak?ad produkcyjny mieszcz?cy si? w Tarnowie

Kontakt operacyjny:

汤姆高清影院