Referencje

?...Przedmioty wykonane by?y nale?ycie, zgodnie z zatwierdzonymi warunkami technicznymi oraz w terminie okre?lonym w umowie.” Biuro Logistyki Komendy G?ównej Policji

Historia1995

Za?o?enie ARLEN S.A, wiod?cego podmiotu Arlen Textile Group; od samego powstania spó?ka dynamicznie si? rozwija – pocz?tkowo w firmie zatrudnione by?y tylko dwie osoby; aktualnie w Grupie zatrudnionych jest oko?o 1000 osób.

2001

Do Arlen Textile Group do??czy?a spó?ka Mondo Promo i aktywnie realizowa?a wyznaczane przez Grup? zadania.

2004

Utworzenie na terenie Niemiec filii – Marlen Consulting GmbH, operuj?cej na rynkach: niemieckim, austriackim i szwajcarskim; na rynku krajowym utworzenie Dzia?u Medycznego firmy ARLEN S.A.

2005

Nabycie pakietu wi?kszo?ciowego firmy Optex S.A. – wiod?cego producenta tkanin w Polsce.

2006

Przekszta?cenie Dzia?u Medycznego ARLEN S.A. w niezale?ny podmiot Rentocare Polska Sp. z o.o oferuj?cy sprzeda? odzie?y medycznej oraz kompleksowy serwis sal operacyjnych w specjalistyczne wyroby tekstylne.

2013

Do grona rodziny Arlen Textile Group do??czy?a firma Arlen UK reprezentuj?ca Grup? i obs?uguj?ca liczne grono klientów na terenie Wielkiej Brytanii.

2016

Otwarcie nowoczesnego Zak?adu Produkcyjnego Arlen-Tec w Tarnowie.

汤姆高清影院