Referencje

?...Przedmioty wykonane by?y nale?ycie, zgodnie z zatwierdzonymi warunkami technicznymi oraz w terminie okre?lonym w umowie.” Biuro Logistyki Komendy G?ównej Policji

KlienciZ rozwi?zań Arlen Textile Group skorzysta?o ju? wielu klientów z ró?nych bran?.

Kilkana?cie lat do?wiadczenia na rynku, profesjonalna wiedza ekspertów Grupy Arlen oraz mnogo?? zrealizowanych dostaw przek?adaj? si? na zaufanie i satysfakcj? ogromnej rzeszy klientów.

Klienci Arlen Textile Group:
 • Wojsko
 • Policja
 • Stra? Po?arna
 • Stra? Miejska
 • Firmy kurierskie
 • Poczta
 • S?u?by obs?uguj?ce i kontroluj?ce transport drogowy, lotniczy, kolejowy
 • Firmy transportowe
 • Zak?ady petrochemiczne
 • Stacje paliw
 • Zak?ady przemys?u ci??kiego
 • Zak?ady produkcji spo?ywczej
 • Sieci hipermarketów
 • Zak?ady farmaceutyczne
 • S?u?by zdrowia
 • Zak?ady gastronomiczne, hotele
 • Firmy rentalowe
汤姆高清影院