Dane Kontaktowe

Biuro Zarz?du, Sekretariat,
Dzia? Handlowy, Medyczny, S?u?b Mundurowych

ul. Adama Branickiego 17
02-972 Warszawa


Zak?ad Produkcyjny, Dzia? Obs?ugi Klienta

ul. Makowa 6,
96-300 ?yrardów


Zak?ad Produkcyjny Arlen-Tec Sp z o.o.

ul. Kochanowskiego 32A,
33-100 Tarnów

Kontakt

* Zaznaczone pola musz? by? wypelnione


1) Administratorem Państwa danych osobowych jest ARLEN S.A. z siedzib? w Warszawie ul. Adama Branickiego 17, 02-972 Warszawa
2) W sprawach dotycz?cych danych osobowych mo?na kontaktowa? si? z Administratorem poczt? tradycyjn? na adres wskazany powy?ej lub poczt? elektroniczn? pod adresem e-mail: iod@arlen.com.pl
3) Państwa dane osobowe b?d? przetwarzane w celu realizacji kontaktu z Państwem.
4) Podstaw? prawn? przetwarzania Państwa danych b?dzie podj?cie niezb?dnych dzia?ań na Państwa ??danie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) lub uzasadniony prawnie interes Administratora jakim jest udzielenie odpowiedzi na zadane pytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
5) Odbiorcami Państwa Danych mog? by? podmioty ?wiadcz?ce na rzecz Administratora us?ugi teleinformatyczne.
6) Okres przetwarzania danych osobowych dla celów kontaktu wynosi 1 rok chyba, ?e w zwi?zku z zapytaniem dosz?o w pó?niejszym czasie do zawarcia Umowy- wówczas przechowywane s? do czasu up?ywów wskazanych dla danej Umowy (okresów przedawnienia lub okresów wynikaj?cych z przepisów podatkowych w zale?no?ci który okres jest d?u?szy).
7) Posiadaj? Państwo dost?p do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usuni?cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do zg?oszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a tak?e prawo do przenoszenia danych,
8) Maj? Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urz?du Ochrony Danych Osobowych
9) Państwa Dane Osobowe nie podlegaj? zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

汤姆高清影院