Referencje

?...Przedmioty wykonane by?y nale?ycie, zgodnie z zatwierdzonymi warunkami technicznymi oraz w terminie okre?lonym w umowie.” Biuro Logistyki Komendy G?ównej Policji

O grupieWiod?cym podmiotem Arlen Textile Group jest firma Arlen S.A. powsta?a w 1995 roku. Na pocz?tku swojej dzia?alno?ci liczy?a zaledwie dwie osoby. Obecnie Arlen Textile Group zatrudnia ponad 1000 pracowników i nale?y do europejskiej czo?ówki przemys?u tekstylnego. W 2001 roku do Grupy do??cza spó?ka Mondo Promo. Od samego pocz?tku Mondo Promo dynamicznie si? rozwija oraz szybko i sprawnie realizuje wyznaczane jej przez Grup? zadania. Od tego czasu ekspansja firmy nabra?a tempa, a jej potencja? produkcyjny znacz?co wzrós? w roku 2005 wraz z nabyciem pakietu wi?kszo?ciowego firmy Optex S.A. – wiod?cego producenta tkanin w Polsce. Jest to obecnie najwa?niejsza jednostka produkcyjna firmy w Polsce obok nowoczesnego Zak?adu Produkcyjnego szyj?cego odzie?, zlokalizowanego w ?yrardowie – mie?cie o tradycjach przemys?owych, si?gaj?cych pocz?tku XIX wieku.

Niemniej dynamicznie Arlen S.A. zdobywa rynki europejskie. W 2004 roku otwarta w Niemczech filia – Marlen Consulting GmbH pozwoli?a na sprawne operowanie na rynkach: niemieckim, austriackim i szwajcarskim.

?eby sprosta? zmieniaj?cym si? wymaganiom rynku medycznego, w 2004 roku zosta? utworzony równie? Dzia? Medyczny firmy Arlen S.A. Innowacyjne produkty, wykraczaj?ce poza obowi?zuj?ce wówczas standardy przyczyni?y si? do rozpocz?cia w 2006 roku ?cis?ej wspó?pracy z wiod?cymi firmami na rynku europejskim m.in. z niemieck? firm? LAROSé GmbH & Co.KG. Rezultatem tej wspó?pracy by?o powstanie Rentocare Polska Sp. z o.o., która jako pierwsza firma w Polsce, poza sprzeda?? oferuje kompleksowy serwis sal operacyjnych w tekstylne wyroby medyczne. Wa?nym momentem w historii Grupy by? rok 2013, w którym do grona rodziny Arlen Textile Group do??czy?a firma Arlen UK. Spó?ka ta dzia?a na terenie Wielkiej Brytanii oferuj?c ró?nego rodzaju odzie? ochronn?, specjalistyczn? i wizerunkow? dla klientów biznesowych oraz dla wszystkich organizacji ceni?cych wysok? jako?? produktów tekstylnych. Czynnikami wyró?niaj?cymi Arlen UK na rynku brytyjskim s? przede wszystkim wyj?tkowa komunikacja oraz ?cis?a wspó?praca z klientem na ka?dym etapie realizacji zamówienia.

W 2016 roku Grupa Kapita?owa Arlen dokona?a otwarcia nowego Zak?adu Produkcyjnego Arlen-Tec, mieszcz?cego si? w Tarnowie.

Ju? od wielu lat, Arlen S.A. jest jednym z wiod?cych projektantów, producentów i dystrybutorów odzie?y w Europie. Firma zawdzi?cza swoje sukcesy doskona?emu zarz?dzaniu Prezesa Andrzeja Tabaczyńskiego.

Mimo, i? Arlen Textile Group jest ju? mark? o ugruntowanej pozycji na rynku europejskim, wszystkie spó?ki Grupy nie ustaj? w poszukiwaniu nowych rozwi?zań oraz d??eniu do perfekcji.

汤姆高清影院