Referencje

O sukcesie firmy i jako?ci oferowanych przez ni? us?ug najlepiej ?wiadcz? Klienci. Arlen Textile Group mo?e poszczyci? si? listami referencyjnymi od wielu polskich i mi?dzynarodowych firm.

Mamy zaszczyt i przyjemno?? przedstawi? pisemne rekomendacje od naszych Klientów. Zaufanie, którym obdarzyli nas Klienci, jest dla nas nieocenione. Nasza, cz?sto wieloletnia, wspó?praca procentuje?stale powi?kszaj?cym si? gronem lojalnych Nabywców.

Nic nie cieszy nas bardziej ni? dobre opinie, które otrzymujemy od Klientów. Zadowolenie z naszych produktów i us?ug jest najlepszym certyfikatem jako?ci. Szanujemy i wysoko cenimy zaufanie, jakim obdarzaj? nas Klienci.

Zach?camy do zapoznania si? z referencjami wystawionymi przez naszych Klientów.


...Umowy zawarte na wykonanie i dostaw? (…) przedmiotów umundurowania zosta?y zrealizowane terminowo i bez zastrze?eń jako?ciowych oraz zgodnie z wymaganiami technicznymi. Biuro Techniki i Zaopatrzenia Komendy G?ównej Stra?y Granicznej
...Przedmioty wykonane by?y nale?ycie, zgodnie z zatwierdzonymi warunkami technicznymi oraz w terminie okre?lonym w umowie. Biuro Logistyki Komendy G?ównej Policji
...Wspó?praca z firm? ARLEN S.A. uk?ada?a si? bardzo dobrze, dostawy zosta?y zrealizowane nale?ycie i terminowo, zgodnie z oczekiwaniami naszego klienta. IBS Polonia Sp. z.o.o.
...Umow? zrealizowano bez zastrze?eń w terminie, zgodnie z wymogami jako?ciowymi okre?lonymi w dokumentacji techniczno-technologicznej oraz z nale?yt? staranno?ci?. Agencja Bezpieczeństwa Wewn?trznego
...Jednostka Wojskowa 4228 (…) informuje, ?e firma ARLEN S.A. zrealizowa?a w 2013 roku zamówienie, którego przedmiotem by?a dostawa Kombinezonów ?wiczebnych w ilo?ci 3 494 sztuk (…). Dostawa zrealizowana przez firm? ARLEN S.A. na rzecz JW. 4228 zosta?a wykonana terminowo i zgodnie z zapisami umowy. Jednostka Wojskowa Nr 4228
...Firma z powodzeniem obs?uguje naszych blisko 1 500 stacji paliw i ponad 8 tys. pracowników, zarówno m??czyzn jak i kobiet. Terminowo wywi?zuje si? z zamówień i szybko reaguje na zamówienia awaryjne w krótkim czasie dostarczaj?c odzie?,(np. dla nowo przyj?tych pracowników). Kilkuletnia wspó?praca z ARLEN-em pozwala na stwierdzenie, ?e jest to firma nowoczesna, pr??na, szybko reaguj?ca na oczekiwania i wymagania klienta. Odzie? uszyta przez ARLEN jest nowoczesna, estetyczna o wysokiej jako?ci wykonania. PKN Orlen S.A.
...DPD Polska Sp. z o.o. potwierdza niniejszym wieloletni? wspó?prac? z firm? ARLEN S.A. z siedzib? w Warszawie przy ul. Sapie?yńskiej 10 (…). Dotychczasowa wspó?praca w pe?ni potwierdzi?a fachowo?? firmy ARLEN, dostarczana odzie? charakteryzuje si? wysok? jako?ci? surowców oraz starannym wykonaniem. DPD Polska Sp. z o.o.
Arlen Marlen Rentocare Optex
汤姆高清影院