Referencje

?...Przedmioty wykonane by?y nale?ycie, zgodnie z zatwierdzonymi warunkami technicznymi oraz w terminie okre?lonym w umowie.” Biuro Logistyki Komendy G?ównej Policji

TechnologieTechnologia przysz?o?ci

Nowoczesn? wiedz? technologiczn? zawdzi?czamy naszej partycypacji w mi?dzynarodowych programach badawczych, licznych konferencjach bran?owych oraz ?cis?ej wspó?pracy z placówkami naukowymi. Nasi klienci jako pierwsi korzystaj? ze zdobyczy badań naukowych w dziedzinie technologii produkcji tekstyliów i odzie?y. Najlepszych ?wiadectwem dba?o?ci o jako?? jest fakt, ?e nasza odzie? jest poddawana ci?g?ym próbom i codziennie zdaje egzamin, równie? tam, gdzie stawk? jest zdrowie lub ?ycie ludzkie.
Jako?? bez kompromisów

Przyznane w 2001r. certyfikaty ISO 9001 i IQNet ?wiadcz? o tym, ?e dbamy o jako?? w ka?dym wymiarze naszej dzia?alno?ci. Nasze wyroby spe?niaj? standardy najbardziej wymagaj?cych norm europejskich, co potwierdzaj? otrzymywane przez nas, liczne certyfikaty (m.in. CIOP, CNBOP, AITEX) oraz deklaracje zgodno?ci.

汤姆高清影院