Referencje

?...Przedmioty wykonane by?y nale?ycie, zgodnie z zatwierdzonymi warunkami technicznymi oraz w terminie okre?lonym w umowie.” Biuro Logistyki Komendy G?ównej Policji

Wspó?pracaAby stworzy? unikatowe kolekcje odzie?y, niezb?dna jest wyj?tkowa komunikacja z klientem. Jeste?my z Państwem ju? na etapie projektowania, a sztab naszych fachowców nie tylko opracowuje produkt spe?niaj?cy Państwa wymagania, ale równie? dba o to, by jego cena by?a optymalnie niska. Dzi?ki posiadaniu w Arlen Textile Group zak?adu produkuj?cego zaawansowane technologicznie tkaniny (OPTEX S.A.), tworzymy materia?y spe?niaj?ce wysokie wymagania techniczne, indywidualnie dopasowane do potrzeb ka?dego klienta.

Wspó?praca z nami oznacza terminowo?? dostaw, a dla sta?ych klientów tak?e gwarancj? dostawy w dowolne miejsce w Polsce w ci?gu 48 godzin. Dzi?ki utrzymaniu zapasów magazynowych mog? Państwo spodziewa? si? b?yskawicznych realizacji nawet najbardziej skomplikowanych zleceń. Kolekcje tworzone dla naszych klientów uzupe?niamy dodatkowymi elementami, jak: obuwie, plecaki, r?kawice, itp., pochodz?cymi od sprawdzonych producentów, z którymi wspó?pracujemy od lat, co pozwala na oferowanie korzystnych cen.

汤姆高清影院